BMTU

Ban Giám Hiệu

Kết quả đạt được thời gian qua mới chỉ là bước đầu, Trường Đại học Buôn Ma Thuột với mục tiêu, định hướng cụ thể, phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục đại học theo định hướng ứng dụng, có khả năng đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, nhất là tham gia vào sự phát triển của khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, hướng tới phục vụ cho cộng đồng.

477