BMTU

Hội Đồng Quản Trị

Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường cho biết: “Dự án đầu tư thành lập Trường được xây dựng trên cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách về phát triển GD-ĐT của Đảng, Nhà nước, phù hợp với Quy hoạch mạng lưới các trường đại học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vùng và địa phương”.

314