Giảng viên
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Nguyễn Đình Phàn
Giảng viên
Khoa Y
ndphan@bmtu.edu.vn
PGs. Ts. Bs. Khoa ngoại, Bệnh viện 103, Học Viện Quân Y

- 1997 - 1980: Đội điều trị 1 Quân Khu 9, Bác sĩ trưởng ban ngoại

- 1981 - 1985: Bệnh Viện 103, HVQY, Bs CK1, Giảng viên bộ môn ngoại dã chiến

- 1985 -1992: Bệnh Viện 103, HVQY, Bs nghiên cứu sinh, Giảng viên bộ môn ngoại dã chiến

- 1999 - 2000: Bệnh Viện 103, HVQY, Ts Phó chủ nhiệm bộ môn ngoại dã chiến

- 2001 - 2009: Bệnh Viện 103, HVQY, PGs. Chủ nhiệm bộ môn ngoại dã chiến