Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính
This user account status is Approved
Thông tin chi tiết

This user has not added any information to their profile yet.

Trần Nguyễn Tuấn Anh
Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Tổ chức - Hành chính
tntanh@bmtu.edu.vn
Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng -  Học viện MDIS Singapore - Đại học Wales 

Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Đại hoc RMIT Vietnam