HỒ SƠ PL LIÊN THÔNG 2018

1252

1. Cho phép hoạt động đào tạo: XEM

2. QĐ Tuyển Sinh Dược học Liên thông: XEM

3. DS Trúng tuyển ĐH năm 2015: XEM

4. DS Trúng tuyển ĐH năm 2016: XEM

5. DS Trúng tuyển ĐH năm 2017: XEM

6. QĐ quy định miễn, công nhận học phần : XEM

7. QĐ Ban Hành Chương trình đào tạo Y - Dược tín chỉ:  XEM