TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Báo cáo Ba Công Khai

14/04/2020 0 0

I./ Báo cáo Ba Công Khai 2016-2017 (Xem tại đây)

II./ Báo cáo Ba Công Khai 2017-2018 (Xem tại đây)

III./ Báo cáo Ba Công Khai 2018-2019

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Buôn Ma Thuột báo cáo nội dung công khai năm học 2018 - 2019 như sau: 
1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm học 2018 - 2019 (Biểu mẫu 17)
2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm học 2018 - 2019 (Biểu mẫu 18)
3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm học 2018 - 2019 (Biểu mẫu 19)
4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm học 2018 - 2019 (Biểu mẫu 20)
5. Công khai tài chính của Trường Đại học Buôn Ma Thuột năm học 2018 - 2019 (Biểu mẫu 21)
Trân trọng ./.