TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Báo cáo Ba Công Khai

14/04/2020 0 0

I./ Báo cáo Ba Công Khai 2016-2017 (Xem tại đây)

II./ Báo cáo Ba Công Khai 2017-2018 (Xem tại đây)

III./ Báo cáo Ba Công Khai 2018-2019 (Xem tại đây)

IV./ Báo cáo Ba Công Khai 2019-2020 (Xem tại đây)

V./ Báo cáo Ba Công Khai 2020-2021 (Xem tại đây)

VI./ Báo cáo Ba Công Khai 2021-2022 (Xem tại đây)