TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

15/09/2022 0 0

TT

TÊN

Nội dung

 1.  

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÓM NGHIÊN CỨU

Tải về

 1.  

THUYẾT MINH NHÓM NGHIÊN CỨU

Tải về

 1.  

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Tải về

 1.  

TRÍCH NGANG CÁC CỘNG TÁC VIÊN

Tải về

 1.  

THƯ CAM KẾT THAM GIA NHÓM NGHIÊN CỨU

Tải về

 1.  

ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG NHÓM

Tải về

 1.  

QĐ THÀNH LẬP NHÓM NGHIÊN CỨU

P.QLKH

 1.  

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓM NGHIÊN CỨU

Tải về

 1.  

NHẬN XÉT BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

Tải về

 1.  

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHU KỲ

Tải về

 1.  

NHẬN XÉT BÁO CÁO TỔNG KẾT

Tải về

 1.  

PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO TỔNG KẾT

Tải về

 1.  

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO TỔNG KẾT

Tải về

Bài viết mới