TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, DÂN TỘC THIỂU SỐ

15/08/2022 0 0

05/2022/QĐ-TTg - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

57/2017/NĐ-CP - Nghị định Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

81/2021/NĐ-CP - Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

157/2007/QĐ-TTg - Quyết định Về tín dụng đối với Học sinh, Sinh viên của Thủ tướng chính phủ

HƯỚNG DẪN  Thực hiện các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

***Lưu ý: Click vào dòng chữ xanh đầu mỗi dòng  để tải nội dung các quyết định, nghị định về xem.