TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Biểu mẫu biên soạn đề thi, ngân hàng đề thi

Biểu mẫu biên soạn đề thi, ngân hàng đề thi Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Quy chế tổ chức thi KTTHP-2018

Quy chế tổ chức thi KTTHP-2018

Quy chế tổ chức thi kết thúc học phần ĐH Buôn Ma Thuột

Biểu mẫu ngân hàng đề thi 2021

Biểu mẫu ngân hàng đề thi 2021

biểu mẫu ngân hàng đề thi 2021

Biểu mẫu tạm ứng, thanh toán, thu học phí

Biểu mẫu tạm ứng, thanh toán, thu học phí

Biểu mẫu tạm ứng, thanh toán, thu học phí

Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở

Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở

Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở

Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH của sinh viên cấp trường

Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH của sinh viên cấp trường

Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH của sinh viên trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Biểu mẫu biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu học tập

Biểu mẫu biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu học tập

Biểu mẫu biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu học tập của trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột Các biểu mẫu liên quan đến quy định