TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT
Danh sách thi hk I năm học 2022-2023

Danh sách thi hk I năm học 2022-2023

Danh sách thi hk I năm học 2022-2023

Danh sách thi HK2 Năm 2021-2022

Danh sách thi HK2 Năm 2021-2022

Danh sách thi kết thúc học phần năm học 2021-2022

Danh sách công bố cập nhật điểm thi kết thúc học phần, thời hạn nhận phúc tra năm học 2021-2022

Danh sách công bố cập nhật điểm thi kết thúc học phần, thời hạn nhận phúc tra năm học 2021-2022

Danh sách công bố cập nhật điểm thi kết thúc học phần năm học 2021-2022

Danh sách sinh viên thi lại + cải thiện học kỳ 2, học kỳ phụ năm học 2020-2021

Danh sách sinh viên thi lại + cải thiện học kỳ 2, học kỳ phụ năm học 2020-2021

Danh sách dự thi học kỳ 1 năm học 2021-2022

Danh sách dự thi học kỳ 1 năm học 2021-2022

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Đăng ký hoãn thi KTHP học kỳ 1 năm học 2021-2022

Đăng ký hoãn thi KTHP học kỳ 1 năm học 2021-2022

Đăng ký hoãn thi KTHP học kỳ 1 năm học 2021-2022

ĐĂNG KÝ HOÃN THI KÌ THI KẾT THÚC HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022

Tổng hợp lượt thi học kỳ 2; học kỳ phụ tháng 5 năm học 2020-2021

Tổng hợp lượt thi học kỳ 2; học kỳ phụ tháng 5 năm học 2020-2021

TỔNG HỢP LƯỢT THI HỌC KỲ 2-HK PHỤ THÁNG 5 NĂM HỌC 2020-2021

Danh sách SV dự thi kết thúc học phần hk2; hk phụ tháng 5 - NH 2020-2021

Danh sách SV dự thi kết thúc học phần hk2; hk phụ tháng 5 - NH 2020-2021

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2; HỌC KỲ PHỤ THÁNG 5;- NĂM HỌC 2020-2021