TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
Danh sách thi các lớp dược, y đa khoa hk1-2 2020-2021

Danh sách thi các lớp dược, y đa khoa hk1-2 2020-2021

Danh sách sinh viên thi các lớp dược, y đa khoa học kỳ 1 đợt 2 năm học 2020-2021

Danh sách sinh viên dự thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 (cập nhật liên tục)

Danh sách sinh viên dự thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 (cập nhật liên tục)

Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần ngày 27-28/6/2020

Danh sách sinh viên dự thi

Danh sách sinh viên dự thi

Danh sách sinh viên dự thi kết thúc học phần lớp 15YCQ01A, 15YCQ01C

danh sách sinh viên dự thi học kỳ 1 đợt 2 ngành y

danh sách sinh viên dự thi học kỳ 1 đợt 2 ngành y

danh sách sinh viên dự thi học kỳ 1 đợt 2 ngành y

danh sách sinh viên dự thi học kì 1 đợt 2 ngành dược

danh sách sinh viên dự thi học kì 1 đợt 2 ngành dược

Danh sách sinh viên dự thi học kì 1 đợt 2 ngành dược

danh sách sinh viên dự thi học kỳ 1 đợt 2 năm học 2019-2020 lớp 16DLT03A

danh sách sinh viên dự thi học kỳ 1 đợt 2 năm học 2019-2020 lớp 16DLT03A

Danh sách sinh viên dự thi học kỳ 1 đợt 2 năm học 2019-2020 lớp 16DLT03A

danh sách sinh viên dự thi học kì 1 đợt 2 lớp 17DLT04B

danh sách sinh viên dự thi học kì 1 đợt 2 lớp 17DLT04B

Danh sách sinh viên dự thi học kỳ 1 đợt 2 lớp 17DLT04A

danh sách sinh viên dự thi môn anh văn 3

Danh sách sinh viên dự thi môn Anh văn 3

danh sách sinh viên dự thi học kỳ 1 đợt 2 lớp 17DLT04A năm học 2019-2020

Danh sách sinh viên dự thi học kỳ 1 đợt 2 lớp 17DLT04A, năm học 2019-2020