TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT
Danh sách thi lại hk II năm học 2022-2023

Danh sách thi lại hk II năm học 2022-2023

Danh sách thi lại hk II năm học 2022-2023

Danh sách công bố điểm thi kết thúc học phần và thời hạn nhận phúc tra Năm học 2023-2024

Danh sách công bố điểm thi kết thúc học phần và thời hạn nhận phúc tra Năm học 20223-2024

Danh sách thi hk II năm học 2022-2023

Danh sách thi hk II năm học 2022-2023

Danh sách thi lại hk I năm học 2022-2023 (Danh sách thi được dán trước tháng máy tầng 1)

Danh sách thi lại hk I năm học 2022-2023

Danh sách thi lại hk I năm học 2022-2023

Danh sách thi lại hk I năm học 2022-2023 (Danh sách thi được dán trước tháng máy tầng 1)

Danh sách thi hk I đợt 2 năm học 2022-2023

Danh sách thi hk I đợt 2 năm học 2022-2023

Danh sách thi hk I đợt 2 năm học 2022-2023 (Danh sách thi được dán trước tháng máy tầng 1)

Danh sách công bố điểm thi kết thúc học phần và thời hạn nhận phúc tra Năm học 2022-2023

Danh sách công bố điểm thi kết thúc học phần và thời hạn nhận phúc tra Năm học 2022-2023

Danh sách thi HK2 Năm 2021-2022

Danh sách thi HK2 Năm 2021-2022

Danh sách thi kết thúc học phần năm học 2021-2022

Danh sách công bố cập nhật điểm thi kết thúc học phần, thời hạn nhận phúc tra năm học 2021-2022

Danh sách công bố cập nhật điểm thi kết thúc học phần, thời hạn nhận phúc tra năm học 2021-2022

Danh sách công bố cập nhật điểm thi kết thúc học phần năm học 2021-2022

Danh sách sinh viên thi lại + cải thiện học kỳ 2, học kỳ phụ năm học 2020-2021

Danh sách sinh viên thi lại + cải thiện học kỳ 2, học kỳ phụ năm học 2020-2021