TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
Kế hoạch cải tiến hoạt động khảo sát năm học 2020-2021

Kế hoạch cải tiến hoạt động khảo sát năm học 2020-2021

Kế hoạch cải tiến hoạt động khảo sát tại ĐH Buôn Ma Thuột năm học 2020-2021

Khảo sát sinh viên về hoạt động hỗ trợ người học- NH 2020-2021

Khảo sát sinh viên về hoạt động hỗ trợ người học- NH 2020-2021

Khảo sát sinh viên về hoạt động hỗ trợ người học năm học 2020-2021

danh mục khảo sát

danh mục khảo sát

Kháo sát đánh giá học phần - Sinh viên

Thông báo khảo sát SV về hoạt động giảng dạy HK2 2020-2021

Thông báo khảo sát SV về hoạt động giảng dạy HK2 2020-2021

Thông báo khảo sát SV về hoạt động giảng dạy HK2 2020-2021

Thông báo khảo sát đánh giá sự hài lòng của người sử dụng về hoạt động thư viên năm 2020-2021

Thông báo khảo sát đánh giá sự hài lòng của người sử dụng về hoạt động thư viên năm 2020-2021

Thông báo khảo sát đánh giá sự hài lòng của người sử dụng về hoạt động thư viên năm 2020-2021

Thông báo khảo sát về hoạt động sử hữu trí tuệ, KHCN năm 2020-2021

Thông báo khảo sát về hoạt động sử hữu trí tuệ, KHCN năm 2020-2021

Thông báo khảo sát về hoạt động sử hữu trí tuệ, KHCN năm 2020-2021

Thông báo khảo sát đánh giá các phần mềm hỗ trợ người học

Thông báo khảo sát đánh giá các phần mềm hỗ trợ người học

Thông báo khảo sát đánh giá các phần mềm hỗ trợ người học

Thông báo khảo sát sinh viên khóa 16 về học phần anh văn 5 năm học 2020-2021

Thông báo khảo sát sinh viên khóa 16 về học phần anh văn 5 năm học 2020-2021

Thông báo khảo sát sinh viên khóa 16 về học phần anh văn 5 năm học 2020-2021

Thông báo khảo sát sinh viên khóa 19 về học phần anh văn 2 và anh văn 3 hk 2 năm học 2020-2021

Thông báo khảo sát sinh viên khóa 19 về học phần anh văn 2 và anh văn 3 hk 2 năm học 2020-2021

Thông báo khảo sát sinh viên khóa 19 về học phần anh văn 2 và anh văn 3 hk 2 năm học 2020-2021

Kế hoạch khảo sát việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2020 sau 3 tháng

Kế hoạch khảo sát việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2020 sau 3 tháng

Kế hoạch khảo sát việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2020 sau 3 tháng