TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Kế hoạch khảo sát việc làm của sinh viên sau 3 tháng tốt nghiệp

Kế hoạch khảo sát việc làm của sinh viên sau 3 tháng tốt nghiệp

Kế hoạch khảo sát việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp

Kế hoạch khảo sát việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHẤT LƯỢNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2021

THÔNG BÁO KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN

THÔNG BÁO KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN - NHÂN VIÊN VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN - NHÂN VIÊN VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC NĂM HỌC 2020-2021

KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 3+4 NĂM HỌC 2021-2022

KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 3+4 NĂM HỌC 2021-2022

KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Thông báo khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy tiếng anh 5 năm học 2021-2022

Thông báo khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy tiếng anh 5 năm học 2021-2022

Thông báo Về việc triển khai khảo sát lấy ý kiến giảng viên về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Thông báo Về việc triển khai khảo sát lấy ý kiến giảng viên về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Khảo sát hoạt động phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021

Khảo sát hoạt động phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021