TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT
QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ

Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở, ban hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ-ĐHBMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng

QUY TRÌNH TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN, Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-ĐHBMT, ngày 01/03/2022

QUY TRÌNH TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN, Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-ĐHBMT, ngày 01/03/2022

Ban hành Quy trình tổ Chức và Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

QUY TRÌNH XÉT ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ

QUY TRÌNH XÉT ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ

Quy trình xét đoàn viên ưu tú

HỆ THỐNG QUY TRÌNH PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG QUY TRÌNH PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG QUY TRÌNH PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Danh mục Quy trình Phòng Tuyển sinh & Công tác sinh viên

Danh mục Quy trình Phòng Tuyển sinh & Công tác sinh viên

Quy trình tạm ứng, thanh toán, thanh toán tạm ứng

Quy trình tạm ứng, thanh toán, thanh toán tạm ứng

Quy trình tạm ứng, thanh toán, thanh toán tạm ứng

Quy trình thu học phí

Quy trình thu học phí

Quy trình thu học phí