TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
Thông báo thu học phí các lớp Đại học liên thông ngành Dược học Lớp 18DB1

Thông báo thu học phí các lớp Đại học liên thông ngành Dược học Lớp 18DB1

Thông báo thu học phí các lớp Đại học liên thông ngành Dược học Lớp 18DB1

Thông báo thu học phí các lớp Đại học liên thông ngành Dược học Lớp 17DLT04A, B

Thông báo thu học phí các lớp Đại học liên thông ngành Dược học Lớp 17DLT04A, B

Thông báo thu học phí các lớp Đại học liên thông ngành Dược học Lớp 17DLT04A, B

Thông báo thu học phí các lớp Đại học liên thông ngành Dược học Lớp 16DLT03A

Thông báo thu học phí các lớp Đại học liên thông ngành Dược học Lớp 16DLT03A

Thông báo thu học phí các lớp Đại học liên thông ngành Dược học Lớp 16DLT03A

Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, lớp 18DC1

Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, lớp 18DC1

Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, lớp 18DC1

Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, lớp 16DLT03A

Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, lớp 16DLT03A

Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, lớp 16DLT03A

Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy (Lớp 18DB1) năm học 2019 – 2020

Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy (Lớp 18DB1) năm học 2019 – 2020

Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy (Lớp 18DB1) năm học 2019 – 2020

Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học lớp 17DLT04A, B hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, Khóa học 2017 – 2021

Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học lớp 17DLT04A, B hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, Khóa học 2017 – 2021

Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học lớp 17DLT04A, B hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, Khóa học 2017 – 2021

THÔNG BÁO MANG THẺ SINH VIÊN KHI THAM GIA CÁC KÌ THI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

THÔNG BÁO MANG THẺ SINH VIÊN KHI THAM GIA CÁC KÌ THI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

Các bạn sinh viên thân mến, như các bạn đã biết THẺ SINH VIÊN như một “ tấm vé thông hành ” của sinh viên khi tham gia học tập tại 1 trường Đại học, sinh viên không chỉ đeo thẻ khi đến trường, khi liên hệ tại các Khoa, Phòng ban, Trung tâm, thư viện, tham gia lâm sàng tại bệnh viện và nhà thuốc mà còn sử dụng thẻ sinh viên để khẳng định bản sắc của Trường, Khoa, Lớp và cá nhân dưới mái nhà chung BMTU.