TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT
Quy định, quy chế

Quy định, quy chế

Các Quy định, quy chế trong lĩnh vực KH&CN, HTQT và SHTT

QUY TRÌNH TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN, Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-ĐHBMT, ngày 01/03/2022

QUY TRÌNH TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN, Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-ĐHBMT, ngày 01/03/2022

Ban hành Quy trình tổ Chức và Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên