TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT
QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ

Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở, ban hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ-ĐHBMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng

Quy định, quy chế

Quy định, quy chế

Các Quy định, quy chế trong lĩnh vực KH&CN, HTQT và SHTT

QUY TRÌNH TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN, Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-ĐHBMT, ngày 01/03/2022

QUY TRÌNH TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN, Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-ĐHBMT, ngày 01/03/2022

Ban hành Quy trình tổ Chức và Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên