TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT
[TUYỂN DỤNG] Giảng viên Tiếng Anh - Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

[TUYỂN DỤNG] Giảng viên Tiếng Anh - Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023-2024 với các thông tin sau:

[TUYỂN DỤNG] Nhân viên Nhân sự, Nhân viên Hành chính, Kỹ thuật viên và  Giáo vụ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

[TUYỂN DỤNG] Nhân viên Nhân sự, Nhân viên Hành chính, Kỹ thuật viên và Giáo vụ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023 - 2024 với các thông tin sau:

[TUYỂN DỤNG] GIẢNG VIÊN Y TẾ CÔNG CỘNG

[TUYỂN DỤNG] GIẢNG VIÊN Y TẾ CÔNG CỘNG

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023-2024 với các thông tin sau:

[TUYỂN DỤNG] CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

[TUYỂN DỤNG] CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023-2024 với các thông tin sau:

[TUYỂN DỤNG] GIẢNG VIÊN, KỸ THUẬT VIÊN VÀ GIÁO VỤ BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

[TUYỂN DỤNG] GIẢNG VIÊN, KỸ THUẬT VIÊN VÀ GIÁO VỤ BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023-2024 với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN SẢN XUẤT

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN SẢN XUẤT

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023 - 2024 với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG & CỬ ĐI ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ] VỊ TRÍ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

[ TUYỂN DỤNG & CỬ ĐI ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ] VỊ TRÍ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Căn cứ nhu cầu phát triển nhân lực của Trường - Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030, Nhà trường thông báo tuyển dụng để đào tạo, bồi dưỡng giảng viên với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG & CỬ ĐI ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ] VỊ TRÍ GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI SINH VIÊN Y KHOA, DƯỢC HỌC THEO HỌC TẠI BMTU

[ TUYỂN DỤNG & CỬ ĐI ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ] VỊ TRÍ GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI SINH VIÊN Y KHOA, DƯỢC HỌC THEO HỌC TẠI BMTU

Căn cứ nhu cầu phát triển nhân lực của Trường - Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030, Nhà trường thông báo tuyển dụng để đào tạo, bồi dưỡng giảng viên với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] GIẢNG VIỆN BỘ MÔN NGOẠI

[ TUYỂN DỤNG ] GIẢNG VIỆN BỘ MÔN NGOẠI

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2023-2024 với các thông tin sau:

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN MARKETING

[ TUYỂN DỤNG ] NHÂN VIÊN MARKETING

Triển khai kế hoạch phát triển nhân lực Nhà trường, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng nhân sự năm học 2022-2023 với các thông tin sau: