TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
Biểu mẫu ngân hàng đề thi 2021

Biểu mẫu ngân hàng đề thi 2021

biểu mẫu ngân hàng đề thi 2021

Biểu mẫu tạm ứng, thanh toán, thu học phí

Biểu mẫu tạm ứng, thanh toán, thu học phí

Biểu mẫu tạm ứng, thanh toán, thu học phí

Biểu mẫu NCKH cấp cơ sở

Biểu mẫu NCKH cấp cơ sở

Biểu mẫu NCKH cấp cơ sở

Biểu mẫu sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường

Biểu mẫu sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường

Biểu mẫu sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường Đại học Buôn Ma Thuột

Biểu mẫu ban hành kèm theo Quy định ( QĐ-353, 26/12/2020) về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu học tập của trường ĐH Buôn Ma Thuột

Biểu mẫu ban hành kèm theo Quy định ( QĐ-353, 26/12/2020) về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu học tập của trường ĐH Buôn Ma Thuột

Các biểu mẫu ban hành kèm theo quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu học tập của trường ĐH Buôn Ma Thuột

Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu học tập của trường ĐH Buôn Ma Thuột

Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu học tập của trường ĐH Buôn Ma Thuột

QĐ-353 - biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình tài liệu học tập của Trường ĐH Buôn Ma Thuột Các biểu mẫu liên quan đến quy định