TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy (Lớp 18DB1) năm học 2019 – 2020

12/08/2019 0 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: ......../QĐ-ĐHBMT

Đắk Lắk, ngày…..  tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học

hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020 (Lớp 18DB1)

                                   

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 19 tháng 08 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Buôn Ma Thuột;

Căn c Quyết đnh s 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 ca ca Th tướng Chính ph v vic ban hành điều lệ trường Đại học;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học hệ Liên thông Chính quy (Lớp 18DB1) năm học 2019 – 2020 (có Chương trình và Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Chương trình và Kế hoạch đào tạo được áp dụng trong năm học 2019 - 2020.  

Điều 3. Các Ông, Bà Trưởng phòng Đào tạo, các Khoa và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                      

 - Hội đồng quản trị, BGH;

 - Các Phòng, Ban, Khoa;

 - Lưu: VT.