TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học lớp 17DLT04A, B hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, Khóa học 2017 – 2021

12/08/2019 0 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: ......../QĐ-ĐHBMT

Đắk Lắk, ngày ….. tháng ….. năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học

Lớp 17DLT04A, B hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020

                                   

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 19 tháng 08 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Buôn Ma Thuột;

Căn c Quyết đnh s 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 ca ca Th tướng Chính ph v vic ban hành điều lệ trường Đại học;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Chương trình và Kế hoạch đào tạo đại học lớp 17DLT04A, B hệ Liên thông Chính quy năm học 2019 – 2020, Khóa học 2017 – 2021 (có Chương trình và Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Chương trình và Kế hoạch đào tạo được áp dụng trong năm học 2019 - 2020.  

Điều 3. Các Ông, Bà Trưởng phòng Đào tạo, các Khoa và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                      

 - Hội đồng quản trị, BGH;

 - Các Phòng, Ban, Khoa;

 - Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Bài viết nổi bật
 CHƯƠNG TRÌNH MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN BMTU NĂM 2022
CHƯƠNG TRÌNH MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN BMTU NĂM 2022

Ngày 07/05 vừa qua, Trường Đại học Buôn Ma Thuột phối hợp với Bệnh viện đã tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm thực tế và tư vấn hướng nghiệp nhóm ngành khoa học sức khỏe "MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN BMTU" cho học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

Bài viết mới
 CHƯƠNG TRÌNH MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN BMTU NĂM 2022
CHƯƠNG TRÌNH MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN BMTU NĂM 2022

Ngày 07/05 vừa qua, Trường Đại học Buôn Ma Thuột phối hợp với Bệnh viện đã tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm thực tế và tư vấn hướng nghiệp nhóm ngành khoa học sức khỏe "MỘT NGÀY LÀM SINH VIÊN BMTU" cho học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.