TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Danh mục Quy trình phòng KT&ĐBCL

12/06/2021 0 0

HỆ THỐNG QUY TRÌNH PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

STT

TÊN QUY TRÌNH

MÃ BIỂU MẪU

BIỂU MẪU ĐI KÈM

1

QT tổ chức thi KTHP

01/QT-KT&ĐBCL 2/1 BM01

Bảng điểm thi KTHP

2

QT nhân bản đề thi

 

 

3

QT thanh toán thù lao coi thi cuối kì

 

 

4

QT phúc tra bài thi  

04/QT-KT&ĐBCL 2/1 BM01

Đơn xin phúc tra

5

QT giám sát hoạt động khảo sát

 

 

6

QT Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về CTĐT

06/QT-KT&ĐBCL 2/1 BM01

Phiếu khảo sát sinh viên về CTĐT

7

QT khảo sát sự hài lòng của cán bộ- nhân viên về môi trường làm việc

07/QT-KT&ĐBCL 1/0 BM01

Phiếu khảo sát CB- NV về môi trường làm việc

8

QT khảo sát sự hài lòng của sinh viên về môn học

08/QT-KT&ĐBCL 1/0 BM01

Phiếu khảo sát sinh viên về môn học

9

QT khảo sát giảng viên về môi trường làm việc  

09/QT-KT&ĐBCL 1/0 BM01

Phiếu khảo sát giảng viên về môi trường làm việc

10

QT khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

10/QT-KT&ĐBCL 1/0 BM01

Phiếu khảo sát tình hình việc làm của SVTN

11

QT khảo sát nhà tuyển dụng về người lao động là cựu sinh viên

11/QT-KT&ĐBCL 1/0 BM01

Phiếu khảo sát nhà tuyển dụng lao động về cựu sinh viên

12

QT khảo sát giảng viên về chất lượng sinh viên  

 

 

13

QT khảo sát giảng viên về chương trình đào tạo

13/QT-KT&ĐBCL 1/0 BM01

Phiếu khảo sát giảng viên về CTĐT

14

QT quản lý văn bản về công tác ĐBCL đi và đến

 

 

15

QT khảo sát CB, GV, SV về hoạt động Khoa học công nghệ

15/QT-KT&ĐBCL 1/0 BM01

Phiếu khảo sát sinh viên về hoạt động KHCN &SHTT

15/QT-KT&ĐBCL 1/0 BM02

Phiếu khảo sát CB,GV về hoạt động KHCN &SHTT

16

QT cải tiến chất lượng về ĐT, NCKH và PVCĐ

 

 

17

QT thu thập minh chứng