TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Danh mục Quy trình Phòng Tuyển sinh & Công tác sinh viên

25/06/2021 0 0

HỆ THỐNG QUY TRÌNH PHÒNG TUYỂN SINH & CÔNG TÁC SINH VIÊN

STT

MÃ HIỆU QUY TRÌNH

TÊN QUY TRÌNH

MÃ BIỂU MẪU

BIỂU MẪU ĐI KÈM

1

01/QT/TS&CTSV/BMTU 1/0

Quản lý kết quả rèn luyện của sinh viên

01/QT/TS&CTSV BM01

Biên bản họp lớp

01/QT/TS&CTSV BM02

Bảng 5 tiêu chí đánh giá rèn luyện

01/QT/TS&CTSV BM03

Biên bản họp khoa

01/QT/TS&CTSV BM04

Bảng đánh giá rèn luyện cấp khoa

01/QT/TS&CTSV BM05

Danh sách sinh viên xét kết quả rèn luyện

01/QT/TS&CTSV BM06

Biên bản họp xét kết quả rèn luyện cấp trường

01/QT/TS&CTSV BM07

Tổng hợp báo cáo xét kết quả rèn luyện

01/QT/TS&CTSV BM08

Tổng hợp báo cáo xét kết quả rèn luyện

01/QT/TS&CTSV BM09

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện

2

02/QT/TS&CTSV/BMTU 1/0

Tiếp nhận và quản lý người học ở ký túc xá

02/QT/TS&CTSV BM01

Đơn xin vào ở ký túc xá

3

03/QT/TS&CTSV/BMTU 1/0

Tổ chức tuần sinh hoạt công dân

 

 

4

04/QT/TS&CTSV/BMTU 1/0

Xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

 

 

5

05/QT/TS&CTSV/BMTU 1/0

Tuyển sinh Đại học chính quy

 

 

6

06/QT/TS&CTSV/BMTU 1/0

Giám sát công tác nhập học