TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Giới thiệu phòng Kế toán - Tài chính

07/09/2019 0 0

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

(Ban hành theo Quyết định sổ 96/QĐ-ĐHBMT ngày 28 tháng 05 năm 2015

của Hiệu trưởng Trường Đại học Buôn Ma Thuột)

 1. Chức năng.

Phòng kế toán - Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng về thực hịện chế độ kế toán, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo chế độ quy định .

 1. Nhiêm vụ.

Phòng kế toán - Tài chính có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng trong lĩnh vực sau:

 1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch ngắn, trung và dài hạn về tài chính;
 2. Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của trường theo quy định;
 3. Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính. Tham mưu, đề xuất các hoạt động nhằm tăng nguồn thu cho trường;
 4. Đầu mối trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của trường hàng năm;
 5. Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho giảng viên, cán bộ, nhân viên, người lao động; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên, các khoản chi phí phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sữa chữa, mua sắm trang thiết bị... của trường theo đúng các quy định hiện hành;
 6. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính;
 7. Thực hiện theo dõi quyết toán ấn chỉ thuế, biên lai trường, thuế thu nhập cá nhân, kinh phí khoán; theo dõi tài khoản của trường tại các ngân hàng, kho bạc nhà nước;
 8. Đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường;
 9. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định;
 10. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động chung;
 11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
 12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công./.