TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Giới thiệu phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

25/04/2019 0 0

 

 1. Giới thiệu chung

Description: C:\Users\Thanh Cuc\Desktop\anh tot nghiep\C1.jpg

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 96/QĐ-ĐHBMT do Hiệu trưởng Trường Đại học Buôn Ma Thuột ký ngày 28 tháng 5 năm 2015.

 1. Chức năng

Tổ chức, triển khai và quản lý công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo trong toàn trường.

 1. Nhiệm vụ
 1. Công tác khảo thí:
 1. Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình, hướng dẫn về công tác khảo thí phù hợp với qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 2. Tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi và quỹ đề thi kết thúc học phần.
 3. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt các kỳ thi, đợt thi kết thúc học phần, thi lại, thi cải thiện.
 4. Giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi.
 5. Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ vào các hoạt động khảo thí, đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục.
 1. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục:
 1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 2. Tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng.
 4. Xây dựng kế hoạch, giúp Hiệu trưởng tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng.
 5. Tiến hành các đợt khảo sát điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của Trường.
 1. Cơ cấu tổ chức

 

 

 1. Đội ngũ cán bộ