TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

25/04/2019 0 0

Tên đơn vị: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Tên tiếng Anh: Department of Academic Affairs

Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Văn phòng: D108

Điện thoại: 02628.555595

Email: pdaotao@bmtuvietnam.com

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

          Phòng Đào tạo là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường Đại học Buôn Ma Thuột, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường về định hướng phát triển và quản lý đào tạo. Tổ chức, quản lý quá trình đào tạo đại học theo nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

          1. Xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo ngắn, trung và dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường và nhu cầu xã hội.

          2. Xây dựng đề án mở các chuyên ngành đào tạo, hệ đào tạo.

          3. Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng chương trình đào tạo cho các ngành học đang được đào tạo tại Nhà trường phù hợp với trình độ các hệ đào tạo khác nhau và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

          4. Xây dựng Hệ thống qui chế quản lý đào tạo phù hợp với văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và điều kiện tổ chức đào tạo của Nhà trường.

          5. Tổ chức triển khai và giám sát kế hoạch đào tạo toàn Nhà trường. Phối hợp triển khai quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục.

          6. Làm đầu mối quản lý điểm, đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc cung cấp thông tin về điểm và các thông tin liên quan về đào tạo cho người học.

          7. Thường trực Hội đồng xét thi và tốt nghiệp, Hội đồng xét lên lớp. Ký xác nhận Bảng điểm toàn khóa, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên hệ chính qui. Thực hiện quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp theo quy đinh.

          8. Tổng hợp và đánh giá kết quả giảng dạy, học tập hàng tháng, học kỳ, năm học. Hoàn thành các báo cáo đào tạo theo yêu cầu của Ban giám hiệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, Ngành có liên quan.

          9. Kiểm tra và xác nhận khối lượng công việc hoàn thành theo học kỳ, năm học cho từng môn học và cá nhân, làm căn cứ thanh toán vượt giờ cho giảng viên.

          10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Nhà trường giao.

III. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

VI. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ

          - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo bằng ứng dụng công nghệ thông tin.

          - Đổi mới chương trình đào tạo, giáo trình, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, gắn với thực tiễn và nhu cầu xã hội.

          - Kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.

V. ĐỘI NGŨ

                    

   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  -  ThS. Đào Duy Hùng              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  -  BSCKI. Trần Đức Bảo  

      

   Th.S Bùi Thanh Hằng                                            Th.S Đặng Vũ Ngọc Thạch

  

                CN. Lục Tín Vĩ                                              CN. Lưu Trọng Hùng

                        

              Th.S Trần Văn Đôn                                                        CN. Lê Hồng Thái      

     

                     CN. Nguyễn Thị Bích Hạnh                             CN. Lê Thị Mỹ Duyên