TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Giới thiệu TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

16/06/2020 0 0

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

I. Giới thiệu chung

            Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-ĐHBMT của Hiệu trưởng trường Đại học Buôn Ma Thuột ký ngày 16 tháng 3 năm 2015.

            Khi thành lập, nhân sự của Trung tâm gồm có 03 cán bộ (02 ThS, 01 CN) gồm 01 Phụ trách, 01 giảng viên và 01 nhân viên.

            Hiện nay, Trung tâm có 08 cán bộ (06 ThS, 02 CN), gồm 01 Giám đốc, 5 giảng viên (04 GV Tiếng Anh, 01 GV Tin học), 02 nhân viên (giáo vụ và chuyên môn).

II. Chức năng

            Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc trường Đại học Buôn Ma Thuột, thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo nhu cầu.

III. Nhiệm vụ

            Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được Nhà trường giao nhiệm vụ:

  1. Xây dựng chương trình đào tạo Ngoại ngữ, Tin học phục vụ cho các mục tiêu đào tạo của Nhà trường;
  2. Giảng dạy Ngoại ngữ, Tin học cho các hệ đào tạo của Nhà trường;
  3. Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học các trình độ theo chuẩn quốc gia;
  4. Liên kết với các cơ sở Ngoại ngữ - Tin học tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học các trình độ theo chuẩn quốc gia;

IV. Kết quả đạt được

1. Về hoạt động giảng dạy:

            Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thực hiện nhiệm vụ giảng dạy môn Tiếng Anh, môn Tin học cho các ngành đào tạo của trường từ năm 2014 đến hiện tại.

2. Về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học:

            Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi và cấp chứng chỉ quốc gia:

- Tiếng Anh trình độ A, B; Tiếng Anh trình độ A1, A2, B1 (theo khung ngoại ngữ 6 bậc áp dụng tại Việt Nam);

- Tin học A, B; Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

3. Liên kết đơn vị IIG Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Toeic 400 (năm 2017, 2018)

4. Thành tích: Trung tâm được Nhà trường công nhận danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến năm học 2016 – 2017, 2017-2018.

V. Đội ngũ cán bộ viên chức:

ThS Nguyễn Thị Hương  – Giám đốc TT

Giảng dạy: Tiếng Anh

ThS Nguyễn Thị Lương  – Giảng viên

Giảng dạy: Tiếng Anh

ThS Hồ Thị Hồng Phấn– Giảng viên

Giảng dạy: Tiếng Anh