TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

HỆ THỐNG QUY TRÌNH PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

10/07/2021 0 0

HỆ THỐNG QUY TRÌNH PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

STT

TÊN QUY TRÌNH

MÃ BIỂU MẪU

BIỂU MẪU ĐI KÈM

1

Quy trình Bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý

01-QT/TC-HC 1/0/BM01

Quyết định bổ nhiệm

01-QT/TC-HC 1/0/BM02

Quyết định gia hạn thời gian đương nhiệm (tại vị)

01-QT/TC-HC 1/0/BM03

Quyết định miễn nhiệm cán bộ

01-QT/TC-HC 1/0/BM04

Phiếu thẩm định cán bộ

01-QT/TC-HC 1/0/BM05

Phiếu đánh giá bổ nhiệm/ miễn nhiệm cán bộ quản lý

01-QT/TC-HC 1/0/BM06

Phiếu tổng hợp đánh giá bổ nhiệm/miễn nhiệm cán bộ quản lý

01-QT/TC-HC 1/0/BM07

Tờ trình gia hạn thời gian đương nhiệm (tại vị)

01-QT/TC-HC 1/0/BM08

Tờ trình miễn nhiệm cán bộ

01-QT/TC-HC 1/0/BM09

Tờ trình bổ nhiệm cán bộ

01-QT/TC-HC 1/0/BM10

Đề xuất tuyển dụng cán bộ quản lý

Đề xuất bổ nhiệm cán bộ quản lý

2

Quy trình chất lượng

MẪU QUY TRÌNH

Mẫu quy định/ quy trình chất lượng trường đại học Buôn Ma Thuột

3

Quy trình mua sắm tài sản

05-QT/TC-HC 1/0/BM01

Đề xuất tài sản

05-QT/TC-HC 1/0/BM02

Nghiệm thu tài sản

4

Quy trình báo hỏng, sửa chữa

06-QT/TC-HC 1/0/BM01

Phiếu báo hỏng, sửa chữa tài sản

5

Quy trình điều chuyển tài sản

07-QT/TC-HC 1/0/BM01

Phiếu điều chuyển tài sản

6

Quy trình thanh lý tài sản

08-QT/TC-HC 1/0/BM01

Phiếu thanh lý tài sản

7

Quy trình soạn thảo và ký ban hành văn bản

09-QT/TC-HC 1/0/BM01

Quyết định cá biệt (quy định trực tiếp)

09-QT/TC-HC 1/0/BM02

Quyết định (quy định gián tiếp)

09-QT/TC-HC 1/0/BM03

Nghị quyết

09-QT/TC-HC 1/0/BM04

Tờ trình

09-QT/TC-HC 1/0/BM05

Văn bản có tên loại khác

09-QT/TC-HC 1/0/BM06

Công văn hành chính

09-QT/TC-HC 1/0/BM07

Giấy mời/ Thư mời

09-QT/TC-HC 1/0/BM08

Giấy giới thiệu

09-QT/TC-HC 1/0/BM09

Giấy đi đường

09-QT/TC-HC 1/0/BM10

Biên bản

            (Danh sách bao gồm 07 quy trình kèm theo 26 biểu mẫu)