TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Kế hoạch triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến

21/03/2020 0 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17/TB-ĐHBMT-QLĐT

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến

                                                                                                                                  

Căn cứ văn bản số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19;

Nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch và đảm bảo kế hoạch đào tạo năm học, Trường Đại học Buôn Ma Thuột tổ chức đào tạo trực tuyến cho sinh viên (trong thời gian sinh viên không tham gia học tập trung tại trường) và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị cụ thể như sau:

1. Phòng Quản lý đào tạo: xây dựng kế hoạch, lịch học và quy trình tổ chức đào tạo trực tuyến.

2. Phòng Tổ chức – Hành chính: Thành lập tổ công nghệ thông tin tham mưu cho Ban giám hiệu lựa chọn phần mềm đào tạo trực tuyến. Chuẩn bị phương tiện kỹ thuật, triển khai và hướng dẫn phần mềm đào tạo trực tuyến cho giảng viên, sinh viên trong việc tổ chức giảng dạy và học tập.

3. Các Khoa, Bộ môn, giảng viên, giáo viên chủ nhiệm: Ban chủ nhiệm khoa và Trưởng các bộ môn có trách nhiệm lập danh sách các học phần giảng dạy trực tuyến, giám sát về chuyên môn trong quá trình giảng dạy của giảng viên thuộc Khoa, Bộ môn quản lý. Giảng viên tham gia giảng dạy tại các lớp thông báo cho Khoa/Bộ môn số lượng sinh viên tham gia học trực tuyến. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo kế hoạch, lịch học trực tuyến cho sinh viên các lớp.

4. Sinh viên các lớp: thường xuyên truy cập vào hệ thống để cập nhật lịch học, các thông báo của Nhà trường; tham gia và thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của giảng viên.

5. Lịch dạy và học trực tuyến được thực hiện theo thời khóa biểu và thông báo cho sinh viên trên Website của Nhà trường.

6. Các học phần thực hành, lâm sàng không tổ chức giảng dạy, học tập trực tuyến.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện và báo cáo về phòng Quản lý đào tạo trước ngày 28 tháng 3 năm 2020.

Việc giảng dạy trực tuyến được tính vào khối lượng giảng dạy năm học 2019 – 2020 của giảng viên. Việc học tập của sinh viên được giảng viên đánh giá vào điểm thường xuyên của sinh viên.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc các Thầy, Cô vui lòng liên hệ với phòng Quản lý đào tạo (đối với các vấn đề trong quá trình tổ chức đào tạo) và Phòng Tổ chức – Hành chính (đối với các vấn đề về kỹ thuật)./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban giám hiệu (báo cáo);

- Các phòng, Khoa;

- Sinh viên các lớp;

- Lưu: QLĐT, VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

GS.TS. Đặng Tuấn Đạt