TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Quy định, quy chế

11/08/2022 0 0

I. Các quy định, quy chế của trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

TT

Số hiệu

Tên quy định, quy chế

Ngày ban hành

Nội dung

1

191/QĐ-ĐHBMT

Quy định chế độ làm việc đối với Nghiên cứu viên

22/9/2015

Tải về

2

278/QĐ-ĐHBMT

Quy định quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Buôn Ma Thuột

26/12/2015

Tải về

3

70/QĐ-ĐHBMT

Quy định về Thủ tục chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học

10/5/2016

Tải về

4

196/QĐ-ĐHBMT

Quy định về Sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Buôn Ma Thuột

25/12/2018

Tải về

5

215/QĐ-ĐHBMT

Quy định về quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của trường Đại học Buôn Ma Thuột (ban hành mới)

25/9/2020

Tải về

6

227/QĐ-ĐHBMT

Quy định hoạt động Khoa học và Công nghệ của giảng viên trường Đại học Buôn Ma Thuột (ban hành mới)

30/9/2020

Tải về

7

352/QĐ-ĐHBMT

Quy chế quản lý đề tài, dự án KH&CN của trường ĐHBMT

26/12/2020

Tải về

8

353/QĐ-ĐHBMT

Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tại liệu học tập

27/12/2020

Tải về

9

394/QĐ-ĐHBMT

Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở

31/12/2020

Tải về

10

29/QĐ-ĐHBMT

Quy định tiêu chuẩn sáng kiến cải tiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của trường Đại học Buôn Ma Thuột

30/1/2021

Tải về

11

28/QĐ-ĐHBMT

QĐ ban hành quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng Khoa học & Đào tạo của trường Đại học Buôn Ma Thuột

30/1/2021

Tải về

12

37/QĐ-ĐHBMT

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Buôn Ma Thuột

19/1/2022

Tải về

13

73/QĐ-ĐHBMT

Quy trình tổ chức và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Buôn Ma Thuột

01/3/2022

Tải về

14

213/QĐ-ĐHBMT

Quy định về việc thành lập và tổ chức hoạt động nhóm nghiên cứu khoa học của trường Đại học Buôn Ma Thuột

24/6/2022

Tải về

II. Các Văn bản cấp Bộ, Chính phủ

(Đang cập nhật)