TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

QUY TRÌNH HỘI SINH VIÊN

09/07/2021 0 0

                                    QUY TRÌNH HỘI SINH VIÊN

STT

MÃ HIỆU QUY TRÌNH

TÊN QUY TRÌNH

MÃ BIỂU MẪU

BIỂU MẪU ĐI KÈM

1

01-QT/HSV 1/0

Quy trình xét và công nhận sinh viên 5 tốt cấp trường

01-QT/HSV 1/0

BM01

Đơn đăng ký xét SV5T

01-QT/HSV 1/0

BM02

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

01-QT/HSV 1/0

BM03

Biên bản họp chi hội

01-QT/HSV 1/0

BM04

Biên bản họp BCH HSV trường xét

01-QT/HSV 1/0

BM05

Quyết định công nhận