TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Quy Trình Khoa Dược

15/06/2021 0 0

HỆ THỐNG QUY TRÌNH KHOA DƯỢC

STT

MÃ HIỆU QUY TRÌNH

TÊN QUY TRÌNH

MÃ BIỂU MẪU

BIỂU MẪU ĐI KÈM

1

01-QT/KD 1/0

QT công bố điểm và tổ chức thi lần 2 học phần thực hành

 

 

2

02-QT/KD 1/0

QT hướng dẫn và bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp dược sĩ đại học

02-QT/KD 1/0 BM01

Mẫu phiếu đăng ký chuyên đề tốt nghiệp

02-QT/KD 1/0 BM02

Mẫu phân công nhiệm vụ viết chuyên đề tốt nghiệp

3

03-QT/KD 1/0

QT hướng dẫn và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dược sĩ đại học

 

 

4

04-QT/KD 1/0

QT tổ chức thực tế cho sinh viên khoa dược

 

 

5

05-QT/KD 1/0

QT tổ chức dự giờ giảng viên cấp khoa

 

 

6

06-QT/KD 1/0

QT giới thiệu định hướng chuyên ngành cho sinh viên

 

 

7

07-QT/KD 1/0

QT xét điều kiện dự thi kết thúc học phần lý thuyết

 

 

8

08-QT/KD 1/0

QT tổ chức công nhận giảng viên giảng dạy cấp khoa

 

 

9

09-QT/KD 1/0

QT xét điểm rèn luyện của sinh viên cấp khoa

 

 

10

10-QT/KD 1/0

QT xét duyệt đề xuất trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất phục vụ giảng dạy

10-QT/KD 1/0 BM01

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng trang thiết bị-dụng cụ-hóa chất

11

11-QT/KD 1/0

QT quản lý điểm các học phần

 

 

12

12-QT/KD 1/0

QT đăng ký học lại, học bổ sung, học cải thiện, thi cải thiện

 

 

13

13-QT/KD 1/0

QT xét duyệt nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên