TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

QUY TRÌNH PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

25/06/2021 0 0

HỆ THỐNG QUY TRÌNH PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

STT

TÊN QUY TRÌNH

MÃ BIỂU MẪU

BIỂU MẪU ĐI KÈM

1

QT đăng ký học phần

02-QT/QLĐT 1/1/BM01

Phiếu đăng ký học phần

2

Quy trình quản lý điểm

03-QT/QLĐT 1/1/BM01

Phiếu yêu cầu chỉnh sửa điểm

03-QT/QLĐT 1/1/BM02

Giấy đề nghị sửa điểm

03-QT/QLĐT 1/1/BM03

Phiếu đề nghị phân quyền nhập điểm

3

QT quản lý đào tạo ngắn hạn liên tục

04-QT/QLĐT 1/1 /BM01

Quyết định mở lớp

04-QT/QLĐT 1/1 /BM02

Danh sách học viên

04-QT/QLĐT 1/1 /BM03

Profile của học viên

04-QT/QLĐT 1/1 /BM04

Danh sách điểm danh

04-QT/QLĐT 1/1 /BM05

Danh sách kết quả kiểm tra

04-QT/QLĐT 1/1 /BM06

Tổng kết khóa học

04-QT/QLĐT 1/1 /BM07

Quyết định cấp giấy chứng nhân/chứng chỉ

04-QT/QLĐT 1/1 /BM08

Mẫu giấy chứng nhận

04-QT/QLĐT 1/1 /BM09

Mẫu chứng chỉ

04-QT/QLĐT 1/1 /BM10

Profile của giảng viên

04-QT/QLĐT 1/1 /BM11

Phiếu đánh giá khóa học

04-QT/QLĐT 1/1 /BM12

Báo cáo khảo sát khóa học

4

Quy trình mời giảng

07-QT/QLĐT 1/1 /BM01

Mẫu thư mời giảng

07-QT/QLĐT 1/1 /BM02

Mẫu Lý lịch khoa học

07-QT/QLĐT 1/1 /BM03

Mẫu đề nghị mời giảng

07-QT/QLĐT 1/1 /BM04

Bảng tổng hợp mời giảng

07-QT/QLĐT 1/1 /BM05

Hợp đồng giảng dạy cá nhân

07-QT/QLĐT 1/1 /BM06

Mẫu nghiệm thu giờ giảng của Giảng viên

07-QT/QLĐT 1/1 /BM07

Mẫu Đề nghị thanh toán

5

Quy trình báo vắng và học bù các học phần thực hành

08-QT/QLĐT 1/1/BM01

Phiếu đăng ký học bù thực hành

6

Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp

10-QT/QLĐT 1/2/BM01

Đơn xét tốt nghiệp

7

Quy trình xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học

11-QT/QLĐT 1/1 BM01

Đơn khiếu nại (nếu có)

11-QT/QLĐT 1/1 BM02

Quyết định cảnh báo học vụ- Buộc thôi học

8

Quy trình hướng dẫn công tác cố vấn học tập  

12-QT/QLĐT 1/1 BM01

Sổ CVHT

12-QT/QLĐT 1/1 BM02

Kế hoạch công tác CVHT

12-QT/QLĐT 1/1 BM03

Biên bản họp lớp

12-QT/QLĐT 1/1 BM04

Báo cáo công tác CVHT

12-QT/QLĐT 1/1 BM05

Bảng theo dõi tiến độ học tập

12-QT/QLĐT 1/1 BM06

Bảng tự đánh giá hoạt động công tác CVHT

12-QT/QLĐT 1/1 BM07

Hướng dẫn công tác CVHT

9

Quy trình đăng ký học lại, học cải thiện điểm, bổ sung

13-QT/QLĐT 1/1 BM01

Đơn đăng ký học lại

13-QT/QLĐT 1/1 BM02

Đơn đăng ký học cải thiện điểm

10

Quy trình Xây dựng và ban hành kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu học kỳ

15-QT/QLĐT 1/1 BM01

Kế hoạch chương trình đào tạo năm học

15-QT/QLĐT 1/1 BM02

Kế hoạch đào tạo học kỳ

15-QT/QLĐT 1/1 BM03

Phân công giảng viên từ Bộ môn

15-QT/QLĐT 1/1 BM04

Phân công giảng viên từ khoa

15-QT/QLĐT 1/1 BM05

Thời khóa biểu

15-QT/QLĐT 1/1 BM06

Phản hồi điều chỉnh từ bộ môn

15-QT/QLĐT 1/1 BM07

Phản hồi điều chỉnh từ Khoa

15-QT/QLĐT 1/1 BM08

Lịch báo giảng đối với giảng viên thỉnh giảng

15-QT/QLĐT 1/1 BM09

Mẫu nghiệm thu giờ giảng của giảng viên cơ hữu

15-QT/QLĐT 1/1 BM10

Mẫu nghiệm thu giờ giảng của kỹ thuật viên cơ hữu

15-QT/QLĐT 1/1 BM11

Mẫu đề nghị thanh toán đi lại