TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

QUY TRÌNH XÉT ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ

12/07/2021 0 0

QUY TRÌNH XÉT ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ

STT

MÃ HIỆU QUY TRÌNH

TÊN QUY TRÌNH

MÃ BIỂU MẪU

BIỂU MẪU ĐI KÈM

1

01-QT/ĐTN 1/0

Quy trình chất lượng Đoàn thanh niên

01-QT/ĐTN 1/0/ BM01

Biểu mẫu 01- Biên bản họp lớp

01-QT/ĐTN 1/0/ BM02

Biểu mẫu 02 – Bản tự kiểm điểm đoàn viên

01-QT/ĐTN 1/0/ BM03

Biểu mẫu 03- Biên bản họp BCH Đoàn trường

01-QT/ĐTN 1/0/ BM04

Biểu mẫu 04- Tờ trình ĐVUT trình Chi bộ

(Danh sách bao gồm 01 quy trình kèm theo 04 biểu mẫu)