TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT

Tham gia bảo hiểm xã hội là đầu tư cho tương lai

29/05/2021 0 0

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội phải được từng bước mở rộng, tăng nhanh đối tượng tham gia, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

✍Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

2. Đối tượng có thể tham gia BHXH:

✍Căn cứ theo Khoản 4, Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không nằm trong nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

3. Có 03 loại bảo hiểm xã hội chính: Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bổ sung và hưu trí bổ sung.

📌Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ:

- Ốm đau;

- Thai sản;

- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Hưu trí;

- Tử tuất.

📌Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ:

- Hưu trí;

- Tử tuất.

📌Bảo hiểm hưu trí bổ sung

- Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

4. Quyền lợi khi tham gia BHXH:

☘ Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

☘ Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.

☘ Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời, theo một trong các hình thức chi trả sau:

-   Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền;

-   Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng;

-   Thông qua người sử dụng lao động.

☘ Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây:

-   Đang hưởng lương hưu;

-   Trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

-   Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

-   Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

☘ Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội.

☘ Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

☘ Định kỳ 06 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội; định kỳ hằng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội; được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

☘ Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Bảo hiểm xã hội: https://baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx

Chức năng nhiệm vụ: https://baohiemxahoi.gov.vn/gioithieu/Pages/chuc-nang-nhiem-vu.aspx

Những điều cần biết: https://baohiemxahoi.gov.vn/nhungdieucanbiet/pages/default.aspx