TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Thỏa thuận đào tạo chuyển tiếp giữa Trường Đại học Buôn Ma Thuột với Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẳng

26/12/2019 0 0

Trường Đại học Buôn Ma Thuột (ĐHBMT) và Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nang (CĐPĐ) sẽ phối hợp triển khai các ngành thế mạnh của hai Trường và xã hội có nhu cầu, đồng thời đáp ứng các điều kiện tuyển sinh và đào tạo theo quy định. Từ năm học 2020 - 2021 trở vê sau, ưu tiên các ngành đào tạo chuyển tiếp lên trình độ đại học như sau:

TT 'I

Tên ngành đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHBMT

Tên ngành đào tạo trình độ caọ đẳng của Trường CĐPĐ Đà Nắng

l

Dược học

Dược học

Trong thời gian đến, căn cứ các ngành đào tạo được phép đào tạo của hai Trường, có thể xem xét bổ sung thêm ngành đào tạo chuyển tiếp lên trình độ đại học.