TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Thông báo thu học phí các lớp Đại học liên thông ngành Dược học Lớp 16DLT03A

12/08/2019 0 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …. /TB-ĐHBMT-ĐT

Đắk Lắk, ngày … tháng 7 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Thu học phí các lớp Đại học liên thông ngành Dược học

Lớp 16DLT03A

 

 
   

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 của lớp 16DLT03A hệ đại học liên thông ngành Dược học;

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo về việc thu học phí lớp 16DLT03A cụ thể như sau:

- Học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020: 13.900.000đ/học kỳ

- Lệ phí vệ sinh, nước uống: 100.000đ/năm học

- Thời gian nộp: Từ ngày 06/09/2019 đến ngày 05/10/2019

- Hình thức nộp học phí:

+ Sinh viên nộp trực tiếp tại phòng Tài chính – Kế toán

+ Sinh viên nộp qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Số tài khoản: 5201201005128

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột.

Chú ý: Sinh viên khi nộp vào ngân hàng cần ghi rõ các thông tin (Mã sinh viên, Họ tên sinh viên, Học phí học kỳ, năm học)

Hết thời hạn kể trên, nếu sinh viên không hoàn thành việc nộp học phí theo quy định của Trường, Nhà trường sẽ Không cho phép sinh viên dự thi kỳ thi kết thúc học phần.

 

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban giám hiệu; (Báo cáo)

- Các phòng, Khoa;

- Sinh viên các lớp;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG