TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT

Thông báo tiếp tục cho sinh viên nghỉ học

21/03/2020 0 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21/ĐHBMT

“V/v nghỉ học của sinh viên”

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 03 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:    - Các đơn vị trong nhà trường

- Sinh viên toàn trường

 

Căn cứ công văn số 2352/UBND-KGVX ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc học sinh, sinh viên nghỉ học để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra, nhằm đảm bảo an toàn tốt nhất cho các bạn sinh viên trường Đại học Buôn Ma Thuột, đồng thời chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo:

- Sinh viên nghỉ học từ ngày 21/3/2020 đến khi có thông báo mới.

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên làm việc bình thường theo kế hoạch của Nhà trường.

Trong thời gian nghỉ học, Trường Đại học Buôn Ma Thuột yêu cầu:

- Các đơn vị xây dựng lịch dạy học trực tuyến để triển khai trong thời gian nghỉ học của sinh viên.

- Sinh viên cần liên tục theo dõi, cập nhật thông tin và tham gia lớp học trực tuyến theo thời khóa biểu trên website chính thức của trường và Email cá nhân; tham gia và thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của giảng viên. Hạn chế di chuyển về các địa phương khác, phải thường xuyên đeo khẩu trang theo quy định của Bộ Y tế ở nơi công cộng.

- Sinh viên lớp 16DLT03A đang đi thực tế cuối khóa vẫn thực hiện theo kế hoạch đã triển khai.

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên tuyệt đối không tự ý ra khỏi địa phương, luôn sẵn sàng khi được điều động phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này để công tác phòng ngừa dịch bệnh đạt hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban giám hiệu; (Báo cáo)

- Các phòng, Khoa;

- Sinh viên các lớp;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

GS.TS. Đặng Tuấn Đạt