TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BUÔN MA THUỘT
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 65/QÐ-ÐHBMT 16/04/2015 QĐ ban hanh Quy che to chuc hoat dong cua DHBMT
2 181/QÐ-ÐHBMT 18/09/2019 Ban hành quy định quản lý khai thác hệ thống TTDT
3 04/QÐ-ÐHBMT 06/01/2016 Quyết định tuyên bố triết lý giáo dục trường ĐHBMT 2016-2020